Broom-broom daw po. #FacundoMode 

This is by far my most favorite song in Ed Sheeran’s Multiply album.

"Thinking Out Loud"

When your legs don’t work like they used to before
And I can’t sweep you off of your feet
Will your mouth still remember the taste of my love
Will your eyes still smile from your cheeks

And darling I will be loving you ‘til we’re 70
And baby my heart could still fall as hard at 23
And I’m thinking ‘bout how people fall in love in mysterious ways
Maybe just the touch of a hand
Oh me I fall in love with you every single day
And I just wanna tell you I am

So honey now
Take me into your loving arms
Kiss me under the light of a thousand stars
Place your head on my beating heart
I’m thinking out loud
Maybe we found love right where we are

When my hair’s all but gone and my memory fades
And the crowds don’t remember my name
When my hands don’t play the strings the same way, mm
I know you will still love me the same

'Cause honey your soul can never grow old, it's evergreen
Baby your smile’s forever in my mind and memory

I’m thinking ‘bout how people fall in love in mysterious ways
Maybe it’s all part of a plan
I just keep on making the same mistakes
Hoping that you’ll understand

But baby now
Take me into your loving arms
Kiss me under the light of a thousand stars
Place your head on my beating heart
I’m thinking out loud
That maybe we found love right where we are, oh

(Ah la la, la la la, la la la, la la la la)

So baby now
Take me into your loving arms
Kiss me under the light of a thousand stars
Oh darling, place your head on my beating heart
I’m thinking out loud
That maybe we found love right where we are

Oh maybe we found love right where we are
And we found love right where we are

(Source: youtube.com)

"Hey, gusto mo sumali sa aming fraternity? Ipa-paddle ka muna namin — gagawing ube ‘yung braso’t hita. Basta pahihirapan ka namin nang todo. You may die in the process ha? Pero if buhay ka pa, parte ka na ng brotherhood. Ka-brad ka na namin."

Aaaww, what a good brother.

Sunburned from Pagudpud tour and bugbog-sarado from 4x4 rough riding in Paoay Sand Dunes. It was fun though. Salamat sa Dios.

Anonymous asked:
Seryoso ADD ka? tsk.

Yes, magdadalawang taon na, awa’t tulong ng Dios. At seryoso po ako dahil ang Dios ng samahang ito, hindi pabibiro.


"Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka’t ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya." (Galacia 6:7)

Ewan ko lang po kung sa inyo eh pwede ‘yung pagrerelihiyong biruan. Tsk.

Kapag sinabi mong si Hesus ay Dios at hindi tao, may mga magagalit sa ‘yo: 'yung mga nasa Iglesia ng tao.


FILIPOS 2:6-7
 Na siya, bagama’t nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao:

May tao ba na nakitulad sa tao?


Kapag sinabi mong hindi dapat ikapu (tithes) ang kinokolekta sa panahong Cristiano, may magagalit sa ‘yo: 'yung mga pastor na kumokolekta ng 10% sa pinagpaguran ng mga myembro nila.

II CORINTO 9:7
 Magbigay ang bawa’t isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa pinipilit: sapagka’t iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.

10% (tithes) ba kapag ayon sa pasya ng puso?

Kapag sinabi mong bawal sambahin ang mga graven images, may magagalit sa ‘yo: 'yung mga mananamba sa kahoy, bato at chalk:

GAWA 17:29
 Yamang tayo nga’y lahi ng Dios, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka Dios ay katulad ng ginto, o ng pilak, o ng bato, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao.

Kung hindi natin iisipin na may katiting na bahid ng pagksa-Dios ‘yun, luluhod kaya tayo? Eh hindi lang inisip, gumawa pa mismo ‘yung ilan:

EXODO 20:4
 Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila…

At hindi lang gumawa ng mga larawang inanyuan…Pinaglilingkuran pa nila ‘yan: binubuhat, pinapasyal, binibihisan, inaalayan pa nga ng mga pagkain kung minsan lalo na’t may handaan.

Magpapalusot pa, ginagalang lang daw nila. Pero bakit ‘yung mga larawan ng mga lolo’t lola nila na ginagalang din nila eh hindi naman nila tinitirikan ng kandila, pinagpuprusisyon at niluluhuran? Alam kasi nilang pagsamba na ‘yun, kung aaminin lang.

Actually nung nabubuhay pa si Pedro (‘yung totoong Pedro na hindi kahoy), pinatayo niya si Cornelio nung magpatirapa ito sa harapan niya eh:

GAWA 10:25-26
 At nangyari, na pagpasok ni Pedro, ay sinalubong siya ni Cornelio, at nagpatirapa sa kaniyang paanan, at siya’y sinamba. Datapuwa’t itinindig siya ni Pedro, na sinasabi, Magtindig ka; ako man ay tao rin.

(Imagine kung gaano kadami ang pagsasabihan ng ganyan ni Pedro kung nabubuhay lang siya ngayon.)

Kung ang pagkagalit man ng mga tao ang resulta ng pangangaral ng katotohanan, ayos lang. Dahil ‘yung mangangaral na sa Dios, nagsasalita ‘yun hindi para magbigay-lugod sa tao. Nagsasalita siya kung ano talaga ang katotohanan, kung ano ang nasa Biblia — no more, no less. Magalit man o matuwa ang makakarinig.


I TESALONICA 2:4
 Kundi kung paanong kami’y minarapat ng Dios upang pagkatiwalaan kami ng evangelio, ay gayon namin sinasalita; hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Dios na sumusubok ng aming mga puso.

Sukdulang siraan at atakihin ang pagkatao niya.

MATEO 5:11
 Mapapalad kayo pagka kayo’y inaalimura, at kayo’y pinaguusig, at kayo’y pinagwiwikaan ng sarisaring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin.Thank God for a preacher like Bro. Eli Soriano. <3

#pinoy #tagalog #literature #erosatalia #books